Logo Garwolin - Miasto   - Oficjalny serwis internetowy

News

News zdjęcie id 231

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

01.08.2017

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej stanowiącej działkę nr 718/5 (KW SI1G/00034373/1) o powierzchni ogółem 1080 m2. Cena wywoławcza 170 000,00 zł (39 944,55) + 23% podatku VAT.

Wadium w wysokości (17 000 ,00) zł. Pierwsze postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wg obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w strefie mieszkaniowo – usługowej M-U3 – o zabudowie średnio intensywnej o wysokości zabudowy od 2 do 3 kondygnacji. Minimalna pow. działki 450 m2, dopuszcza się lokalizację zabudowy plombowej na istniejących działkach mających powierzchnie mniejszą niż 450 m2

Kształt działki jest zbliżony do trapezu. Krótszym bokiem przylega bezpośrednio do ulicy Olimpijskiej – drogi o nawierzchni utwardzonej kostką. W pobliżu przebiega napowietrzna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa.

Na terenie działki znajduje się betonowy zbiornik o wymiarach ok. 3m na 7,5m z trzema włazami żeliwnymi oraz wzdłuż granicy z ul. Olimpijską sieć kanalizacji deszczowej, do której Nabywca zobowiązany będzie zapewnić dostęp w celu konserwacji i remontów ustanawiając nieodpłatną służebność przechodu i przejazdu na rzecz Sprzedającego. Nabywca nie może bez zgody Miasta Garwolina przebudować ani usunąć z działki nr 718/5 istniejącej kanalizacji deszczowej.

Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity, Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) upłynął dnia 21.10.2016 roku.

Trzeci przetarg odbędzie się w dniu 04.09.2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15 (pokój nr 23 - I piętro). Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.08.2017 r. przelewem na konto Urzędu Miasta Garwolina: Bank Spółdzielczy w Garwolinie, nr rachunku: 87 9210 0008 0013 8455 2000 0060.
Za wniesienie wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta. Na dowodzie wpłaty wadium prosimy wpisać: „wadium na III przetarg działki nr 718/5 przy ul. Olimpijskiej”.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, natomiast osoby reprezentujące osoby fizyczne dodatkowo pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego, a reprezentanci osób prawnych aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający. 

Uczestnikowi, który przetarg wygrał, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień podpisania aktu notarialnego. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako Nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej. Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, lub pod telefonem nr (25) 786-42-47 w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00  bądź na stronie internetowej (www.garwolin.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Zaprasza

Tadeusz Mikulski
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.