Logo Garwolin - Miasto   - Oficjalny serwis internetowy

Ogłoszenia

16.11.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Garwolina
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu
dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


6.11.2018

Zapytanie ofertowe
Aktywna Tablica - edycja 2018

W związku z otrzymanym dofinansowaniem przez Miasto Garwolin w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019-„Aktywna tablica” Miasto garwolin zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu określonego w programie.


29.10.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Garwolina
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


11.10.2018

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu

Urząd Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Jagodzińskiej 12 w Garwolinie.


3.10.2018

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolin, przeznaczonej do dzierżawy
Część działki nr 894, część działki nr 892/18, część działek nr 3134/54 i 3134/58


3.10.2018

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolin, przeznaczonej do dzierżawy
Działka nr 1826/1


11.09.2018

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina
o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


7.09.2018

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina
o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


22.08.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

Miasto Garwolin ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie otyłości wśród dzieci z terenu Miasta Garwolina”, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

WIĘCEJ


22.08.2018

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu

Miasto Garwolin ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z terenu Miasta Garwolina”, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

WIĘCEJ


24.07.2018

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Sportowej róg ul. Staszica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 638 o łącznej powierzchni 817 m2, wyłożona kostką brukową, z przeznaczeniem pod lokalizację 20 miejsc
parkingowych (w tym 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej).


5.07.2018

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do dzierżawy.


28.06.2018

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia  20.07.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością  Miasta Garwolina, stanowiących części działek nr 892/18, 3134/54 i 653/18 uregulowane w księgach wieczystych nr KW SI1G/00028276/6, SI1G/00012129/6 i SI1G/00014508/1 o łącznej powierzchni 170m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel.  25 786-42-47.


25.06.2018

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 16.07.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością  Miasta Garwolina przeznaczonych do użyczenia, stanowiących części działek nr 1295/8, 718/3, 892/18, 587/9, 7567/17, 3134/46, 3590 i 157/2 uregulowane w księgach wieczystych nr KW SI1G/00033753/2, SI1G/00034373/1, SI1G/00028276/6, SI1G/00014540/7, SI1G/00031110/9, SI1G/00012129/6, SI1G/00033346/6 i SI1G/00016853/8 pod lokalizację pojemników na odzież używaną o łącznej powierzchni 15,70m2.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00-16.00) lub telefonicznie pod nr tel.  25 786-42-47.


15.05.2018

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu

Urząd Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Jagodzińskiej 12 w Garwolinie.


4.05.2018

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Garwolina

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


26.04.2018

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 17.05.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Garwolina przeznaczonych do użyczenia, stanowiących części działek nr 1295/8, 636/2, 718/3, 892/18, 587/9, 7567/17, 3134/46, 3590 i 157/2 pod lokalizację pojemników na odzież używaną o łącznej powierzchni 18,84m2. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


24.04.2018

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 14.05.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolina przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą część działki nr 283, wpisaną do KW nr SI1G/00014498/7 o powierzchni 20m2 z przeznaczeniem na prowadzenie kiosku kolektury „LOTTO”.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


18.04.2018

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Garwolina

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


12.04.2018

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu

Urząd Miasta Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 12 przy ul. Jagodzińskiej 10 w Garwolinie.


      5.04.2018

Zapytanie ofertowe

Wykonanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej na ulicach: Janusza Korczaka, Żwirki i Wigury, Macieja Rataja i Alei Legionów w Garwolinie


5.04.2018

Zapytanie ofertowe

odnowa oznakowania poziomego ulic pozostających w zarządzie Miasta Garwolina w 2018 roku.


23.02.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


8.02.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Garwolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


8.02.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 894 położonej w Garwolinie przy Alei Legionów.


29.01.2018

Zapytanie ofertowe

Miasto Garwolin prosi o przedstawienie łącznej oferty cenowej - ryczałtowej (podanej w cenach netto i brutto), na wykonanie prac związanych z prowadzeniem konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Garwolina w okresie od 01 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.


11.01.2018

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.


5.01.2018

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 31.01.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Garwolin przeznaczonych do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiących działki o nr  892/18, 653/18, 1328/11 i 894 wpisanych do KW nr SI1G/00028276/6, SI1G/00014508/1, SI1G/00042174/5 i SI1G/00034068/0 o łącznej powierzchni 128m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


28.12.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia  22.01.2018 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością  Miasta Garwolina przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą działki nr  677 i 669/4 oraz część działki nr 669/1, wpisaną do KW nr SI1G/00034706/5 o łącznej powierzchni około 4790m2 z przeznaczeniem na prowadzenie targowiska miejskiego „Zieleniak”.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


21.11.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 11.12.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolina przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą część działki o nr 7567/17, wpisaną do KW nr SI1G/00031110/9 o powierzchni 24m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz firmy MOTO KARTOM.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel.  25 786-42-47.


16.11.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 11.12.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolin przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej działkę o nr 892/18, wpisaną do KW nr SI1G/00028276/6 o łącznej powierzchni 96 m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. +48 25 786 42 47.


16.11.2017

Informacja

Urząd Miasta Garwolina informuje, że na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2017 r. do dnia 11 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej działkę nr 438/5 o powierzchni 501 m², położonej w Garwolinie przy ul. 3 Maja, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą nr KW SI1G/00009977/1.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Garwolina w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00-16.00) lub telefonicznie pod nr telefonu +48 25 786 42 47.


15.11.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego


31.10.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


30.10.2017

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Garwolina

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Garwolina został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 17.11.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością  Miasta Garwolin przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej działkę o nr 1829, wpisaną do KW nr SI1G/00051095/3 o powierzchni 4,7375 ha z przeznaczeniem do dzierżawy, na rzecz osób fizycznych do wykorzystania jako grunty rolne pod uprawę.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel.  25 786 42 47.


28.09.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


28.09.2017

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Garwolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


25.09.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia  16.10.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolin przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą działkę o nr 892/18, wpisaną do KW nr SI1G/00028276/6 o powierzchni 20m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz osób fizycznych.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


11.09.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 30.09.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Miasta Garwolin przeznaczonych do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiących działki o nr 892/18, 3134/46, 3134/54 i 653/18 wpisanych do KW nr SI1G/00028276/6, SI1G/00012129/6, SI1G/00014508/1 o łącznej powierzchni 51 m2, z przeznaczeniem do najmu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.


11.09.2017

Informacja

Miasto Garwolin stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, tj. do dnia 30.09.2017 r. wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta Garwolin przeznaczonej do najmu, w trybie bezprzetargowym, stanowiącą działkę o nr 892/18, wpisaną do KW nr SI1G/00028276/6 o powierzchni 18,20 m2 z przeznaczeniem do najmu, na rzecz osób fizycznych.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. 25 786-42-47.

Burmistrz Zaprasza

Tadeusz Mikulski
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.