Logo Garwolin - Miasto   - Oficjalny serwis internetowy

Organizacje Pozarządowe

11.12.2018

Ogłoszenie

Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie naboru kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w 2019 roku ogłoszonych przez Miasto Garwolin

WIĘCEJ


3.07.2018

ZAPROSZENIE
do współtworzenia „Rocznego programu współpracy na 2019 rok"

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkańców Garwolina zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w opracowaniu „Rocznego programu współpracy na 2019 rok”.

WIĘCEJ...


29.06.2018

 Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy na 2019 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Termin składania uwag i propozycji do projektu to 6 lipca br.


5.02.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 5 lutego 2018 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Garwolina w 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 11 stycznia 2018 roku


31.01.2018

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Garwolina w 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2018 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 stycznia 2018 roku


24.01.2018

Równać Szanse 2018

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi. Takie, o których będzie głośno w całej okolicy! Takie, które odmienią życie uczestników! Takie, z których to oni sami będą dumni! Nieważny jest temat – ważny jest rozmach, zaangażowanie i samodzielność młodych ludzi.

WIĘCEJ


11.01.2018

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia.


4.01.2018

Otwarty konkurs ofert

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie ochrony zdrowia.


2.01.2018

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku - wyniki


7.12.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

W oparciu o art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817z późno zm.) oraz Uchwałę nr XLVIII/278/20l7 Rady Miasta Garwolina z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, Burmistrz Miasta Garwolina zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Garwolina do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej.


7.12.2017


27.11.2017

Uchwała Nr XLVIII/278/2017 Rady Miasta Garwolina

z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.


06.11.2017

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego


25.08.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok

Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza przeprowadzenie konsultacji. projektu Rocznego programu współpracy miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.


4.05.2017

Sprawozdanie

z realizacji Programu współpracy miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok


25.01.2016

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku - wyniki


30.12.2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 30 grudnia 2016 roku

W oparciu o art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817) oraz Uchwałę nr XXIX/183/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, Burmistrz Miasta Garwolina zaprasza organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Garwolina do zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowej.

Celem działania komisji konkursowej jest zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku. Udział w pracach komisji jest bezpłatny i nie przysługuje jej członkom zwrot kosztów dojazdu.

Kandydatów można zgłaszać w terminie do dnia 13 stycznia 2017 roku poprzez wypełnienie formularza, który należy złożyć osobiście w sekretariacie tutejszego Urzędu bądź przesłać na adres: Urząd Miasta Garwolina, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: umg.sa@garwolin.pl.


30.12.2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016 r. poz. 239 i 395)


30.12.2016

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego


30.12.2016

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie ochrony zdrowia


30.12.2016

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina

z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury fizycznej


30.12.2016

Kryteria

oceny ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych miasta w 2017 roku

WIĘCEJ


8.11.2016

Uchwała nr XXIX/183/2016 Rady Miasta Garwolina

z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Organizacje pozarządowe są to nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Wyjątek stanowią: partie polityczne, związki zawodowe i organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, fundacje utworzone przez partie polityczne, kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej.

Są to organizacje obywatelskie działające z inicjatywy własnej na rzecz wybranego przez siebie wycinka interesu publicznego.

Organizacje pozarządowe nazywane bywają także trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości).

Organizacje pozarządowe mogą w sferze zadań publicznych prowadzić działalność pożytku publicznego. Sfera zadań publicznych określona jest w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta wprowadziła także nową kategorię organizacji pozarządowych – organizacje pożytku publicznego.

O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i tzw. podmioty zrównane z nimi, czyli osoby prawne, jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (np. parafie, izby rolnicze, spółki z o.o., straże pożarne).

Organizacja uzyskuje status organizacji pożytku publicznego po spełnieniu ustawowych wymagań, z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Burmistrz Zaprasza

Marzena Świeczak
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.