Logo Garwolin - Miasto  - Oficjalny serwis internetowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Garwolinie

Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) funkcjonuje jako jednostka organizacyjna gminy miejskiej Garwolin. Posiada status jednostki budżetowej. Realizuje zadania administracji rządowej i samorządowej z zakresu polityki społecznej. Środki na realizację i obsługę zadań zleconych zapewnia budżet państwa.

Zadania własne gminy realizowane przez MOPS:

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
 2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 6. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
 7. Praca socjalna,
 8. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 9. Dożywianie dzieci,
 10. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
 11. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 12. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

Zadania zlecone gminy realizowane przez MOPS:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 3. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
 5. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Garwolinie - http://www.mopsgarwolin.pl/

Burmistrz Zaprasza

Marzena Świeczak
Przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek
w godzinach 14.00-16.00.

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.