Garwolin

3 + Liczna Rodzina

Duża rodzina to powód do dumy!

Kilka razy więcej uśmiechów każdego dnia, ale też problemów do rozwiązania. Wiemy, że każda wolna chwila poświęcona dzieciom jest na wagę złota.

Dlatego z myślą o Państwa rodzinach, powstał program "3+ Liczna Rodzina".

Teraz wspólna wyprawa rodziców i dzieci na basen, do kina czy na siłownię oraz do wielu punktów usługowych w mieście nie będzie już zamachem na domowy budżet.

Kto może skorzystać z programu:

Program „3+Liczna Rodzina” jest skierowany do rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie miasta Garwolina. Rodziny wielodzietne, to takie, które składają się z rodziców (jednego rodzica, małżonka rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia, jeśli się uczą lub studiują, albo  bez ograniczenia wieku w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Program obejmuje także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. W przypadku rodzin, gdzie partnerzy pozostają w związku nieformalnym, program obejmuje wyłącznie rodzica minimum trójki dzieci. Z programu mogą skorzystać rodziny wielodzietne cudzoziemców mieszkających w Garwolinie.

Każdy uprawniony członek rodziny otrzymuje imienną kartę która jest zarazem stosowana w programie ogólnopolskim Karta Dużej Rodziny. Karta uprawnia do skorzystania ze zniżek, określonych w zakładce Partnerzy. Z karty mogą korzystać niezależnie wszyscy członkowie uprawnionych rodzin. Dotychczasowe (żółte) karty utraciły swoją ważność z dniem 31 grudnia 2015 roku.

Co należy zrobić by otrzymać kartę rabatową:

Przede wszystkim należy wypełnić stosowny wniosek. Jest to ten sam wniosek, który jest stosowany w programie ogólnopolskim Karta Dużej Rodziny. Wystarczy wypełnić jeden wniosek, by skorzystać z obu programów: miejskiego i ogólnopolskiego. Formularz wniosku można pobrać tutaj lub w Urzędzie Miasta Garwolin przy ul. Staszica 15 - I piętro pokój 23 u p. Doroty Opalińskiej-Mucha.

W imieniu rodziny wniosek wypełnia jeden z rodziców lub opiekunów.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz akt małżeństwa;

 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Miasta Garwolin, ul. Staszica 15.

Odbiór kart następuje osobiście przez przedstawiciela rodziny, po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia.

Karta "3+ Liczna Rodzina" wydawana jest:

 1. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia,

 2. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (przy czym Karta jest ważna wraz z dokumentem  potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej),

 3. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia,

 4. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

 5. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.